10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ภายในราชอาณาจักรไทย ในปัจจุบันนายจ้างชาวไทยนิยมจ้างงานแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในธุรกิจของตนมากขึ้น  แม้จะมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม แต่แรงงานต่างด้าวก็ยังเป็นที่ต้องการในกิจการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และลดขั้นตอนในการคัดเลือกแรงงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  ไม่ว่าจะเป็นโรงงานรับแรงงานต่างด้าว ธุรกิจรับเหมาที่ต้องหาแรงงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดย่อม หรือธุรกิจร้านค้าปลีกส่งทั้งน้อยใหญ่ ดังนั้น จึงมีบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวและหน่วยงานจัดหางานสำหรับแรงงานต่างด้าวที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางสำหรับนายจ้างชาวไทยให้สามารถว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย

บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดี ควรเป็นตัวแทนในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ทั้งดำเนินการตรวจสอบสัญชาติ ทำเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานภายในประเทศ อย่างการทำบัตรและต่ออายุบัตรประจำตัวสีชมพู พาสปอร์ต วีซ่า จัดทำใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างต่างด้าวในประเทศไทยอย่างถูกต้องที่กระทรวงแรงงาน และถูกต้องตามหลัก MOU (Memorandum Of Understanding) ซึ่งเป็นหนังสือแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาทางการทูตที่แสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างประเทศ

หลังนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวเลือกใช้บริการบริษัทและหน่วยงานจัดหางานเหล่านี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรได้รับความมั่นใจว่าทางองค์กรจะดูแล ให้คำแนะนำ และดำเนินการออกเอกสารหนังสือทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของนายจ้างเอง และคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างชาวต่างด้าวในขณะเดียวกันด้วย ซึ่งรวมไปถึงการดำเนินการด้านการคัดเลือกบุคคลที่เป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย มีความสามารถ หรือมีประสบการณ์ตรงกับสายงานที่นายจ้างต้องการ และดูแลผลประโยชน์ของแรงงานด้วยการตรวจสุขภาพแรงงานเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ทำประกันสุขภาพแรงงาน บริการจัดหาที่พัก อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงานต่างด้าวด้านอื่น ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด

The First Good Man Group

หาแรงงานต่างด้าว

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ลำดับที่ 0005/2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว4สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) ตามระบบ MOU เข้ามาทำงานในประเทศ มั่นใจด้วยประสบการณ์ และความรู้ในสายธุรกิจการจัดหางาน ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 12 ปี

ดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบเกี่ยวกับเอกสารของแรงงานต่างด้าว รวมถึงรับดูแลแรงงานให้กับนายจ้าง  นำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว,เวียดนาม) จัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อนำเข้าแรงงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ   จัดส่งแรงงานให้ถึงโรงงาน รวมถึงต่ออายุเอกสารต่าง ๆ ขึ้นทะเบียนแรงงาน ทำพาสปอร์ต ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย

www.thefirstgoodman.com

Tel. 02-9490699,  089-4475359 , 081-3005765

Email: thefirstgoodman@gmail.com

Facebook: บริษัท เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด


back to menu ↑

Ray Outsource

แรงงานต่างด้าว

Ray Outsource หน่วยงานจัดหางานที่ให้บริการด้านบริหารงานบุคคล ชำนาญในการจัดหาพนักงานแบบรับเหมาแรงงานต่างด้าว ใช้ระบบคัดสรรคุณภาพเพื่อให้ได้พนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความคล่องตัว จัดส่งพนักงานทดแทนเมื่อพนักงานขาด รับผิดชอบขั้นตอนการจัดหาพนักงาน การพัฒนาฝึกอบรมให้เข้าใจถึงแผนการทำงาน กฎ กติกา ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานก่อนเข้าทำงานให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้บริการจัดหาพนักงานหลากหลายรูปแบบให้นายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว ทั้งพนักงานในสำนักงาน พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานปั๊มน้ำมัน แม่บ้านทำความสะอาด พนักงานสวน แรงงานก่อสร้าง รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานทั้งของพนักงานและบริษัท ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกระยะเพื่อให้รักษามาตรฐานคุณภาพการบริการอย่างสม่ำเสมอและเป็นที่ประทับใจต่อลูกค้า

www.rayoutsource.com

Tel. 02-920-9925

Email: customer02.rtpgroup@gmail.com


 

back to menu ↑

MAE MANPOWER

แรงงานต่างด้าว

บริษัท MAE MANPOWER ให้บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย MOU ในรูปแบบ One Stop Service โดยจัดหาแรงงานพม่า ลาว หรือกัมพูชา ตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการไม่ว่าจะเป็นคนดูแลงานบ้าน คนทำงานสายการผลิต จนถึงแรงงานก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาผู้ใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย อีกทั้งยังมีบริการรับทำเอกสารพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าว ต่ออายุพาสปอร์ตและวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน มั่นใจได้ด้วยการบริการแบบมืออาชีพ ไม่ทิ้งงาน จากทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถที่จะดูแล ประสานงาน คอยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการด้วยราคาที่เหมาะสม รวมถึงให้ความช่วยเหลือดูแลแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับการเปลี่ยนย้ายนายจ้างในกรณีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งด้านข้อมูลและเอกสารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และยินดีให้คำปรึกษาตลอดทุกวัน

www.mae-service.com

Tel. 092-3468643, 081-4326082

Line: 0814326082

Email: manpower.mae@yahoo.com


 

back to menu ↑

Arawan-Inter

แรงงานต่างด้าว

บริษัท อราวัลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจัดหาแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานอย่างถูกกฎหมาย เป็นหนึ่งในหน่วยงานจัดหางานที่ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวให้แก่องค์กร โรงงานรับแรงงานต่างด้าว และนายจ้างบุคคล เพื่อทำงาน ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น แม่บ้าน พี่เลี้ยง พนักงานเสิร์ฟ พนักงานยกของ พนักงานคัดแยกสินค้า คนสวน พนักงานทำความสะอาดโครงการหมู่บ้าน พนักงานล้างรถ พนักงานโรงงาน พนักงานประจำร้านเบเกอรี่ ผู้ช่วยทั่วไป ฯลฯ ทางบริษัทจะทำการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับผู้ว่าจ้าง พร้อมถ่ายรูป ทำประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ เก็บบันทึกเอกสารสำคัญต่าง ๆ พร้อมจัดทำหนังสือสัญญาดูแลพนักงานให้กับท่าน โดยรับรองพาสปอร์ตและบัตรประจำตัวสีชมพูของลูกจ้างทุกคน จัดสรรแรงงานต่างด้าวที่พูดไทยได้  สะอาด เรียบร้อย อดทน มีความสามารถ เป็นงาน เรียนรู้งานได้ดี และมีประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยมาก่อน

www.arawan-inter.com

Email: amonrada.phu@hotmail.com

Tel. 02-6565-945, 082-898-9949

Facebook: facebook.com/arawanmanpower


 

back to menu ↑

KI Perumal : MOU Outsource

แรงงานต่างด้าว

บริษัทจัดหางาน เคไอ เปอรูมาล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี 2546 ทางบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานการผลิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทจึงเป็นตัวแทนประสานงานในการนำแรงงาน
ต่างด้าวภายใต้ข้อตกลง MOU เข้ามาให้กับผู้ประกอบการโรงงานรับแรงงานต่างด้าว เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและจัดหาแรงงานก่อสร้างแก่บริษัทก่อสร้างชั้นนำในประเทศ ด้วยนโยบายการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบจ้างเหมา (MOU Outsource) เปลี่ยนแรงงานผิดกฎหมายให้เป็นแรงงานที่ถูกต้อง จัดหาคนงานที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ จัดส่งคนงานทดแทน จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลคนงาน และคอยประสานงานระหว่างคนงานกับผู้ว่าจ้าง รายงานการเข้าปฏิบัติงานของคนงาน และอบรมคนงานตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ตรวจสุขภาพ และทำใบอนุญาตทำงานให้คนงานก่อนส่งเข้าปฏิบัติงาน จ่ายเงินสมทบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รับผิดชอบการจ่ายค่าแรง และสวัสดิการให้กับคนงานตามกฎหมายแรงงานไทย จัดที่พักและรถรับส่งคนงาน ดำเนินการจัดชุดยูนิฟอร์มให้คนงาน จัดสวัสดิการประกันสุขภาพให้คนงาน พาคนงานไปรายงานตัวต่อ สตม. ทุก 90 วัน ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลแก่นายจ้างผู้ประกอบการ ลดปัญหาเรื่องแรงงานไม่เพียงพอ และลดภาระในการเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน ประวัติการทำงาน

Tel. 02-642-9918, 081-818-7234, 081-823-4883, 081-812-7199, 081-899-6498,

www.kimoulabor.com


 

back to menu ↑

COJ Pass and Service Recruitment

แรงงานต่างด้าว

บริษัทจัดหางาน ซีโอเจ พาส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า 5 ปี เกี่ยวกับการให้บริการจัดหานำเข้าแรงงาน MOU จากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มดำเนินการทำเอกสารจนถึงส่งแรงงานถึงสถานที่ทำงาน ดูแลและให้บริการต่ออายุวีซ่าแรงงานต่างด้าวทั้งแบบ 4 ปีและ 6 ปี สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาด้วยการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ โดยไม่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเอง รวมถึงสามารถระบุคุณสมบัติและทักษะของแรงงานได้ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งหน่วยงานบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงงานต่างด้าว มั่นใจได้ด้วยการทำงานของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานให้ดำเนินกิจการจัดหาแรงงานได้โดยมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคุณภาพการให้บริการเอกสารแรงงานต่างด้าวด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ Web www.cojrecruitment.com

Tel. 034-812410, 081-9395188, 081-9412299

Email: cojpass@gmail.com

Facebook: cojpassandservice

www.cojrecruitment.com


 

back to menu ↑

E.M.S. Labour

แรงงานต่างด้าว

บริษัท อี.เอ็ม.เอส. เลเบอร์ จำกัด E.M.S. มาจาก Expert Management System  แสดงถึงการให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เข้ามาทำงานตามสถานประกอบการในประเทศไทย แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ตามโรงงานรับแรงงานต่างด้าวที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก หาแรงงานก่อสร้างแก่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือกิจการประเภทอื่น ๆ โดยทางบริษัทจะทำการคัดเลือกพนักงานที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการให้กับสถานประกอบการ พร้อมจัดทำหนังสือสัญญาดูแลแรงงานต่างด้าวหลังการส่งมอบให้กับสถานประกอบการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และจะเป็นผู้ดำเนินการแทนสถานประกอบการทุกขั้นตอน อาทิ นำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวไปตรวจสอบ และยื่นทำใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานตามเขตพื้นที่การทำงาน นำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากสำนักงานจัดหางานตามเขตพื้นที่การทำงานไปยื่นที่กระทรวงแรงงานไทย กำหนดนัดวันนัดส่งแรงงานต่างด้าว และจัดส่งแรงงานต่างด้าวไปยังสถานประกอบการ

Tel. 02-042-8432

www.bklabour.com

facebook.com/emslabour


 

back to menu ↑

Kham Many คำมะนีไทย

แรงงานต่างด้าว

บริษัทจัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด อีกหนึ่งหน่วยงานจัดหางานแรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยพัฒนาการทางด้านการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว มีความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ และเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก ตามสโลแกนบริษัทที่ว่า "เชียวชาญ รับผิดชอบ ตอบทุกปัญหา" การันตีด้วยการดำเนินกิจกรรมมากมาย อาทิ จดทะเบียนนิติบุคคลบริษัทจัดหางานตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้อง เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว พิสูจน์สัญชาติแรงงาน ลาว พม่า กัมพูชา ใบอนุญาตจัดหางาน สปป.ลาว บันทึกความร่วมมือบริษัทจัดหางานแรงงานสัญชาติเวียดนาม เป็นต้น

www.khammany.com

Tel. 02-051 0522, 091-881 6891, 096-862 3495, 095-535 962

Email: khammanythai@gmail.com

Line: 0955359626


 

back to menu ↑

Global Event: Passport Visa Work Permit

แรงงานต่างด้าว

บริษัทผู้นำด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร โกลเบิ้ล อีเว้นท์ ให้บริการบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าในประเทศอย่างกว้างขวาง บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ทั้งการจัดการเอกสาร ขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่อบัตรสีชมพู การพิสูจน์สัญชาติ การตรวจสัญชาติ ทำพาสปอร์ต วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว MOU นำเข้าจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่กว้างขวางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมรับประกันการนำเข้าแรงงานว่าสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าที่ต้องการแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 100% ลูกค้าสามารถอุ่นใจได้ด้วยระบบการจัดการและบริการหลังการขายระดับมืออาชีพ ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาในทุก ๆ สถานการณ์ตลอดสัญญาบนพื้นฐานของความถูกต้องภายใต้กฎหมายไทย ปกป้องดูแลผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว รับประกันแรงงานที่มีคุณภาพและผ่านการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแก้ปัญหา ดูแลแรงงานและนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

Tel. 029502128, 029502129

Email:  info@passportvisa.in.th

Line ID: @passportvisa

www.passportvisa.in.th


 

back to menu ↑

TK Labours Group

แรงงานต่างด้าว

บริษัท นำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเค เลเบอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลง MOU สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่าต่อเนื่องนาน 4 ปี อีกทั้งยังให้บริการทำใบอนุญาตทำงาน พิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ต และบริการงานเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร เชี่ยวชาญด้านแรงงานพม่า ลาว และกัมพูชา จัดหาแรงงานต่างด้าวคุณภาพ มีพาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงาน สามารถพูดไทยได้ มีประสบการณ์ในการทำงาน บุคลิกดี สะอาด สุภาพ อดทน เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติตามที่ต้องการ พร้อมส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม หาแรงงานก่อสร้าง หรือหาลูกจ้างป้อนให้โรงงานรับแรงงานต่างด้าว มั่นใจได้ด้วยประสบการณ์นำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 10 ปี มุ่งมั่นในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และพร้อมให้บริการผู้ประกอบการด้วยความรับผิดชอบอย่างแท้จริง

www.expertmou.com

Tel. 086-5284820, 097-0400808, 098-2704840

Line: mou_tk , porin007 , of4662

Facebook: expertmouthai


 

Tags:
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว
mou แรงงานต่างด้าวพม่า
นายจ้าง หาคนทํางาน ต่างด้าว
นายหน้าจัดหาแรงงานต่างด้าว
รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว ฟรี
ขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างด้าว
รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว ฟรี
โรงงานที่ต้องการ แรงงานต่างด้าว
รายชื่อบริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าว mou เปลี่ยนนายจ้าง
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว สมุทรปราการ
จัดหา แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว กรุงเทพ
บริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศ
จัดหา แรงงาน ต่างด้าว กัมพูชา พม่า ลาว ถูก
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว สมุทรสาคร
mou แรงงานต่างด้าว คืออะไร
แบบ ฟอร์ม mou แรงงาน ต่างด้าว


 

รับทํา mou ลาว
หาแรงงานต่างด้าว
หาคนงานต่างด้าว
จัดหาแรงงานต่างด้าว
จัดหางานต่างด้าว
บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว
หาแรงงานก่อสร้าง
ต้องการแรงงานต่างด้าว
ต่างด้าวหางานทํา
รับทํา mou ลาว
ค่าใช้จ่าย mou
เอกสาร mou คือ
บริษัทจัดหาแรงงาน
แหล่งแรงงานก่อสร้าง
หาแรงงานต่างด้าว
หาคนงานต่างด้าว
จัดหาแรงงานต่างด้าว
จัดหางานต่างด้าว
หาแรงงานก่อสร้าง


 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Show full profile

Business, Tourist, Medical and Health Columnist

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Register New Account
If you want to become a seller, please check the apply as vendor.
Name (required)
Phone
Line
Apply as vendor?
Reset Password
×

topbestbrand