10 ร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร สดสะอาด รับประกันคุณภาพ

ปัจจุบันโลกก้าวไกลไปมาก ความทันสมัยทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น ไม่เว้นแม้แต่การจับจ่ายซื้อของ เดี๋ยวนี้เราสามารถอยู่บ้าน ร้าน ที่ทำงาน แล้วซื้อของให้มาส่งถึงหน้าประตูบ้านได้อย่างสบายและรวดเร็ว สำหรับพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาลที่ต้องการของสดมาทำอาหารและบริการลูกค้าก็สามารถสั่งออนไลน์มาได้เช่นกัน และให้ง่ายไปอีกเราได้รวบรวมร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาหารที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว โดยทุกที่ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก คือ

เกณฑ์คัดเลือกร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาหารที่ดีที่สุด

  1. อาหารต้องมีคุณภาพ สด ใหม่

อาหารที่ดีมีคุณภาพ ต้องสด ใหม่ ลูกค้าสามารถนำไปประกอบอาหารได้โดยไม่มีการเน่าเสียหรือมีกลิ่น อยู่ในสภาพพร้อมปรุงรับประทาน ซึ่งร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาหารที่ดีที่สุดที่เราคัดสรรมาล้วนให้บริการอาหารมีคุณภาพ สด ใหม่ ทั้งสิ้น

  1. สะดวก รวดเร็ว

ถึงแม้จะเป็นบริการออนไลน์ แต่ความรวดเร็วสำคัญ เพราะหากการจัดส่งล่าช้าอาจทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ระบบต่างๆต้องให้ความสะดวกแก่ลูกค้าด้วย

  1. มีความซื่อสัตย์

ร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาหารที่ดีที่สุดต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่หมกเม็ด ยัดไส้ คิดราคาถูกต้อง ชั่งน้ำหนักตรง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ร้านที่เราคัดเลือกมาล้วนถือความสัตย์เคร่งครัด

10 ร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร สดสะอาด รับประกันคุณภาพ

FRESHKET เฟรชเก็ต

แนะนำวัตถุดิบอาหาร

 เฟรชเก็ต (freshket) ตลาดสดออนไลน์สำหรับร้านอาหาร มีดีที่คัดคุณภาพและราคาเท่าตลาดสด ซึ่งเป้าหมายหลักของที่นี่ คือการช่วยซัพพลายเออร์และร้านอาหารให้ได้พบปะและตกลงซื้อขายได้ง่ายขึ้น ผ่านระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้ง่าย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและต้นทุน รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับทั้งสองฝ่าย เบื้องหลังของ Freshket คือคนคิดนอกกรอบที่อยากทำให้ชีวิต ในโลกธุรกิจอาหารที่ช่างยุ่งเหยิงนี้ง่ายลง และที่นี่ก็ออกไปทำให้มันง่ายลงจริงๆและจะยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปเพื่อให้ Freshket ยังคงสดใหม่น่าใช้อยู่เสมอ

สินค้า

– ผัก ผลไม้

– เนื้อ

– อาหารทะเล

– ข้าวและธัญพืช

– ไข่

– ซอส

– น้ำมันและกะทิ

– ก๊วยเตี๋ยวและเส้น

– เครื่องดื่ม

– ผลไม้

– แป้งและน้ำตาล

– เครื่องเทศ

เงื่อนไขการใช้บริการระบบเฟรชเก็ต

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

– ผู้ขายต้องรับประกันสินค้าโดยยินยอมให้หักเงินคืนให้ผู้ซื้อ หากสินค้านั้นไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุตกลงกันภายในระบบเฟรชเก็ต และต้องเป็นหลักฐานที่แสดงการซื้อขายผ่านระบบของเฟรชเก็ตเท่านั้น 

– ผู้ขายและผู้ซื้อต้องตกลงเงินที่หักคืน ตามข้อที่ 1. ร่วมกันและให้ผู้ซื้อชำระเงินเฉพาะสินค้าที่ตกลงซื้อขายร่วมกันเท่านั้น เฟรชเก็ตจะหักค่าธรรมเนียมจากยอดที่ตกลงร่วมกันที่กล่าวมาข้างต้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าธรรมเนียม 

– ยอดเงินของการรับประกันสินค้าที่รับผิดชอบโดยผู้ขาย คือยอดเต็มจำนวนก่อนหักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการยกเลิกรายการสินค้า

– เมื่อผู้ขายออกใบเสนอราคา ผู้ซื้อสามารถสั่งสินค้าได้ โดยไม่ต้องรอการยืนยันจากผู้ขาย ตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคา ที่ระบุในใบเสนอราคา 

– ในกรณีที่ผู้ซื้อสั่งสินค้าโดยอ้างอิงรายละเอียดจากใบเสนอราคาที่ยังไม่หมดอายุ ผู้ขายสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งสินค้าดังกล่าวได้ 

– หากผู้ขายต้องการยุติการซื้อขายกับผู้ซื้อใดๆ ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อนั้นๆทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือมีหลักฐานชัดเจนในระบบเฟรชเก็ต 

– ในกรณีที่ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ได้ต่อรองราคา และจำนวนสินค้าคงเหลือที่ผู้ขายระบุไว้มีจำนวนเพียงพอ ผู้ขายไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าว 

– เมื่อผู้ซื้อส่งรายการสั่งซื้อ (Purchasing Order – PO) ให้กับผู้ขายแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการสั่งสินค้าได้ 

– การยกเลิกรายการสั่งซื้อ จะสามารถทำได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการสั่งซื้อสินค้ารายการนั้นๆ เท่านั้น โดยการดำเนินการยกเลิกรายการดังกล่าว ต้องแสดงหลักฐานการตกลงยินยอมให้ยกเลิก ที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ต่อเฟรชเก็ตเพื่อดำเนินการยกเลิกจากระบบ โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ และเฟรชเก็ตจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ 

– ผู้ซื้อยอมรับว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในระหว่างการดำเนินงานของผู้ขาย อันได้แก่ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุบัติเหตุ ผู้ขายมีสิทธิยกเลิกรายการสั่งสินค้า โดยต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันทีและดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ ผ่านเฟรชเก็ตและต้องแสดงหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ทราบได้เพื่อดำเนินการยกเลิกจากระบบ โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ และเฟรชเก็ตจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

– ผู้ซื้อต้องดำเนินการชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย หากผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้าตามเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อจะถูกระงับการใช้บริการบนระบบเฟรชเก็ตทันที 

– หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อที่ 1. เกินไปกว่า 7 วัน เฟรชเก็ตสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิการใช้งานในระบบ และผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด 100% ตามใบวางบิล (Invoice) และผู้ซื้อต้องชำระค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้าเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อใบวางบิล 

– หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อที่ 1. เกินไปกว่า 30 วัน เฟรชเก็ตสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการใช้งานในระบบ และผู้ซื้อยังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด 100% ตามใบวางบิล (Invoice) และผู้ซื้อต้องชำระค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้าเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อใบวางบิลและคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีบนยอดหนี้ที่ไม่ได้รับการชำระ รวมถึงค่าดำเนินการติดตามทวงถามหนี้และค่าดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด 

– กรณีที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าสินค้าแก่ผู้ขาย ทางเฟรชเก็ตรับผิดชอบ 50% จากยอดสั่งซื้อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท โดยจะชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ส่งสินค้า โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่พิสูจน์ทราบได้บนระบบเฟรชเก็ตเท่านั้น และเฟรชเก็ตขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการรับผิดชอบ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 080 3991

เว็บไซต์: www.freshket.co

Facebook :facebook.com/Freshket


SONGSOD ส่งสดดอทคอม

วัตถุดิบอาหารคุณภาพ

ส่งสดดอทคอม (songsod) ตลาดสดออนไลน์บริการส่งของสดจากตลาดถึงมือคุณ เพื่อให้คุณสะดวกสบายในการชอปปิ้งของสด ง่ายๆเพียงปลายนิ้ว เพราะที่นี่คือคลังแห่งวัตถุดิบทำอาหาร ที่มีตั้งแต่วัตถุดิบหาง่าย จนถึงหายาก และด้วยร้านค้าจำนวนมากในส่งสด วัตถุดิบบางชนิด/หลายชนิดจึงมีขายมากกว่าหนึ่งร้าน ที่นี่จึงมีโอกาสเลือกให้คุณได้มากกว่า เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบคุณภาพดี จนถึงวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุด ละเอียดละออคัดสรรวัตถุดิบทำอาหาร โดย “personal shopper” หรือ “ผู้คัดสรรส่วนตัว” ที่มีความชำนาญพิเศษ รู้จัก รู้ดีในวัตถุดิบหลากหลายประเภท ที่จะเป็นเหมือนผู้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีให้คุณโดยเฉพาะ

เพื่อคงคุณภาพจากการคัดสรร ให้มากที่สุดจนถึงมือคุณ การแพ็คจึงแยกแยะให้เหมาะสม ตามแต่ประเภทวัตถุดิบ และทำด้วยความอ่อนโยน อีกทั้งส่งสดจับมือกับระบบขนส่งที่มีมาตรฐานเป็นมืออาชีพ มั่นใจว่าได้ของครบเร็วตามกำหนดภายใน 1-2 ชั่วโมง และด้วยรอบการจัดส่งครอบคลุมเช้าจรดเย็น เพื่อสนองทุกช่วงเวลาต้องการทำอาหารตลอดวันของคุณ

ค่าจัดส่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นี่แคร์ และคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ จนสร้างเป็นสูตรคำนวณตามระยะทาง ที่เมื่อคิดรอบด้านแล้ว เชื่อว่ายุติธรรมคุ้มค่ากับคุณ ในราคาที่น่ารับได้

สินค้า

–  เนื้อสัตว์

–  อาหารทะเล

– ปลาน้ำจืด

– ผักสด

– ผลไม้

– เครื่องแกง

– วัตถุดิบแปรรูป

– ไข่

– ของแห้ง

– แป้งและเครื่องเส้น

– ข้าวธัญพืช

– เครื่องปรุงซอสและน้ำมัน

– อาหารปรุงสำเร็จ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: www.songsod.com 

facebook : facebook.com/songsoddelivery


บางแคโภคภัณฑ์

วัตถุดิบอาหารมาตรฐาน

บางแคโภคภัณฑ์คือผู้ให้บริการด้านตลาดซื้อของออนไลน์ครบวงจรในประเทศไทยที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาตลาดขายของอุปโภคบริโภคในประเทศไทยให้ก้าวหน้าด้วยการค้าปลีก-ส่ง วัตถุดิบทำอาหาร ทำขนม ได้แก่ น้ำตาล ข้าวสาร แป้งทำขนม แป้งทำครัว นม ซีอิ๋ว น้ำปลา น้ำมัน ผงชูรส หลากหลายยี่ห้อ เราพร้อมบริการส่งในกรุงเทพและปริมณฑล

บริการของที่นี้ที่จะได้รับ

– สินค้าจะมีคุณภาพที่นี่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าทุกชนิด วัตถุดิบถูกคัดสรรอย่างดีเพื่อให้ได้มาตรฐาน 

– มีสินค้าที่ลูกค้าหาได้ตามต้องการ ที่นี่รู้ว่าลูกค้าทุกคนมีความต้องการต่างกัน จึงมีสินค้าที่ตามความต้องการลูกค้าทุกท่านทุกรูปแบบ

– การบริการแนะนำอย่างใส่ใจ หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือพบปัญหาต่างๆ ที่นี่ยินดีช่วยเหลือผ่านทุกช่องทางการติดต่อ

– จัดส่งสินค้าตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 081-4459424

Facebook: facebook.com/bangkaecommodity

Emailbangkaecommodity@gmail.com


สดสด Delivery

วัตถุดิบอาหารยอดนิยม

สดสด Delivery ตลาดสดออนไลน์บริการค้าส่ง ค้าปลีก ผักสด เนื้อสัตว์ วัตถุดิบ เครื่องปรุงรส และบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์อันยาวนานด้านธุรกิจอาหารกว่า 20 ปี ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นอย่างดีว่าต้องการวัตถุดิบที่ดี ราคาเหมาะสม สะดวก ส่งตรงเวลา ที่สำคัญต้องซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ที่นี่ขอให้คำมั่นสัญญาว่าท่านจะได้รับสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม

บริการจัดส่งอาหารตลอด 24 ชั่วโมง

สดสด Delivery บริการค้าส่ง ค้าปลีก ผักสด เนื้อสัตว์ วัตถุดิบ เครื่องปรุงรส และบรรจุภัณฑ์ แบบครบวงจร ให้กับโรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ เป็นต้น สด ใหม่ทุกวัน ตรงจากตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมือง บริการ 24 ชั่วโมง สินค้ารับประกันคุณภาพ เปลี่ยนสินค้า/คืนได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เบอร์โทรติดต่อ: 062 585 9775

เว็บไซต์:  www.สดสด.com


Global Food Products

ผู้เชี่ยวชาญวัตถุดิบอาหาร

Global Food Products ตลาดสดออนไลน์เป็นผู้นำในการนำเข้าสินค้าประเภทร้านขายของชำนำเข้าจำหน่ายทั่วประเทศในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่นี่ทำงานร่วมกับผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจำหน่ายเฉพาะแบรนด์ต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท โกลบอลฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ที่นี่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรกและมุ่งเน้นที่คุณภาพของสินค้าทั้งในด้านการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ ที่นี่เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีควรมาพร้อมกับความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อสัตย์ซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับโรงแรม, ภัตตาคาร, เครือข่ายค้าปลีก, ผู้ให้บริการด้านอาหารและผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, ในขณะที่ยังได้รับการยอมรับและประเมินว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายของทางเลือกโดยผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกหลายราย

ศูนย์กระจายสินค้าหลักของ บริษัท Global Food Products ตั้งอยู่ในทำเลสะดวกติดกับถนนเจ้าพระยาที่ถนนพระราม 3 และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดจำหน่ายที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการจัดเก็บอาหารทั้งแห้งแช่เย็นและแช่แข็งไว้อย่างเหมาะสม ศูนย์กระจายสินค้าหลักได้รับการสนับสนุนจากคลังสินค้าภายนอก 2 แห่งรถบรรทุกอาหารเย็น 10 คันและพนักงาน F & B จำนวน 150 คนให้บริการจัดส่งสินค้าตลอด 24 ชั่วโมงจากการสั่งซื้อ ที่นี่ส่งตรงไปยังลูกค้าทั้งในร้านอาหารร้านค้าปลีกและโรงแรมในทำเลที่ห่างไกล ภูเก็ต สมุย เชียงใหม่ พัทยาและหัวหิน

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของที่นี่มาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์อิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยนำเสนอแบรนด์และผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกเช่น S. Pellegrino & Acqua Panna, Masterfoods, Unilever Australia, Cerebos, Kraft Foods / Mondelez International, Bulla Dairy, Johnsonville, Goodman Fielder และ Lion Australia

 ที่นี่ยินดีที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดให้คุณติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบแช่เย็นและแช่แข็ง

สินค้า

– เครื่องดื่มและน้ำ

– แช่เย็นและนม

– น้ำสลัดและเครื่องปรุงรส

– อาหารแช่แข็ง

– พาสต้า

– ขนมขบเคี้ยวและของหวาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 683 1751 4

เว็บไซต์: www.globalfoodproduct.com

facebook : facebook.com/globalfoodproducts


Siam Food Services บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด

ใส่ใจวัตถุดิบอาหาร

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด (siamfoodservices) บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 ที่นี่เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพพรีเมี่ยม เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสินค้าเบเกอรี่ เครื่องปรุงรสและอาหารพร้อมปรุง ชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ

ที่นี่มีความมุ่งมั่นในการที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร อาทิ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุรกิจจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ค้าส่ง และห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆด้วยระบบการจัดการคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลและถูกต้องตามหลักความปลอดภัยของผู้บริโภค สินค้าของที่นี่ถูกส่งด้วยรถที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมการทำงานด้วยระบบ GPS ทั้งทำเลของจุดกระจายสินค้าที่อยู่ใจกลางกรุงเทพ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับแต่สินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยมและตรงตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีสาขาที่ พัทยา สมุย และภูเก็ต เพื่อการบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

ด้วยความตระหนักถึงผู้บริโภค ที่นี่จึงได้ลงทุนในส่วนของห้องตรวจสอบคุณภาพอาหาร ห้องครัวสำหรับการสาธิต พื้นที่การคลังสินค้า การอบรมบุคลากรของบริษัท เพื่อสามารถให้บริการกับลูกค้าทุกท่านอย่างดีเยี่ยม และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

สินค้า

– เนื้อ

– มันฝรั่ง

– ซีฟู้ด

– ผัก ผลไม้

– อาหารอิตาเลียน

– อาหารแมกซิกัน

– อาหารญี่ปุ่น

– อาหารอินเดีย

– อาหารยุโรป

– อาหารงานปาร์ตี้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 620 6099

เว็บไซต์: www.siamfoodservices.com


PLANT SENSE บริษัท แพลนท์ เซนส์ จำกัด

ต้องการวัตถุดิบอาหาร

บริษัท แพลนท์ เซนส์ จำกัด (plant sense) เป็นผู้ผลิตและจัดส่งผักไฮโดรโปนิกส์ทั้งปลีกและส่ง รวมทั้งจำหน่ายสินค้าพร้อมรับประทาน ภายใต้แบรนด์ “SALADA” นอกจากนี้ยังให้บริการจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบทุกชนิดในการประกอบอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ

ฟาร์ม แพลนท์ เซนส์ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าม่วง กาญจนบุรี ปลูกพืชไร้ดินปลอดสารพิษในระบบไฮโดรโปรนิกส์ ทั้งผักสลัดและผักไทย ภายในโรงเรือนแบบปิด สามารถควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันแมลงศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Q” จากกรมวิชาการเกษตร

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าด้วยการขนส่งที่ได้มาตรฐานโดยรถห้องเย็น เพื่อความสด สะอาด และคงคุณภาพของสินค้าที่ดีที่สุด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 117 0181

facebook : facebook.com/thesalada


Palineefood

ส่งวัตถุดิบอาหาร

ที่นี่ให้บริการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้งและวัตุดิบทุกประเภท ที่ใช้ในการประกอบอาหารสำหรับ โรงแรม รีสอร์ท สนามกอล์ฟ โรงพยาบาล โรงเรียน ภัตตาคาร ร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารไทย ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารเกาหลี ร้านอาหารจีน ภัตตาคาร ห้างร้านต่างๆ ให้บริการผักสด อาหารสด เครื่องเทศ เครื่องแกง ผลไม้ และ เครื่องปรุงต่าง ๆ แบบครบวงจรให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่สถานประกอบการต่างๆ ด้วยสินค้าทุกประเภทครบตามความต้องการเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความชำนาญในการจัดหาและจัดจำหน่ายผักสดด้วยสินค้าสด สะอาด ใหม่ ราคายุติธรรม จากสวนและตลาดสี่มุมเมืองโดยตรง บริการจัดส่งด้วยความรวดเร็วตรงเวลา ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังให้บริการจัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ ทุกชนิดในการประกอบอาหาร ด้วยประสบการณ์ด้านการขายปลีก-ขายส่งกว่า 20 ปี

บริการ

มีขั้นตอนการสั่งซื้อที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว

มีการรับประกันราคา ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

มีมาตรฐาน รับรอง ว่าคุณจะได้ วัตถุดิบ ชั้นยอด มีคุณภาพ และราคาเป็นกันเอง

นัดหมายสะดวก ส่งของตรงเวลา

ได้ของดี ราคาถูกเพราะซื้อปริมาณมาก

หมดปัญหาทุจริตในองค์กร

ให้ความช่วยเหลือ และเป็นกันเอง

ยืดหยุ่น และเอาใจใส่ ทุกการสั่งสินค้า

*มีสินค้าชนิดอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้*

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:081 984 9858

เว็บไซต์: palineefood.com


Green Deli Food บริษัท กรีน เดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด

จำหน่ายวัตถุดิบอาหาร

บริษัท กรีน เดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด (greendelifood) มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ซึ่งที่นี่เป็นผู้ปลูกและผลิตผักเมืองร้อน พืชผักเมืองหนาวหลายชนิด เช่น ต้นหอมญี่ปุ่น พริกหวานเขียว พริกหวานแดง พริกหวานเหลือง แครอทและอื่นๆ ผลผลิตบางส่วนที่นี่นำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แช่เย็น และแช่เยือกแข็ง ด้วยระบบ IQF เช่น พริกหวานหั่นเต๋า หอมหัวใหญ่หั่นเต๋า ต้นหอมญี่ปุ่นหั่นท่อน กระเทียมบดแช่แข็ง ขิงบดแช่แข็ง ผักชีบดแช่แข็งและอื่นๆ บริษัท กรีน เดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด เน้นการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรอง GAP จากกรมวิชาการเกษตร ในการปลูกพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค โรงงานได้รับการรับรอง GMP จากกรมวิชาการเกษตร ในการผลิตที่ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เป็นเป็นอุตสาหกรรมอาหารแปรูปเพื่อการส่งออก

บริษัท กรีน เดลี่ ฟู้ดส์ จำกัด เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล ภายใต้ยี่ห้อ
แบรนด์ BRAND NAME “ GREEN DELI” ซึ่งมีปรัชญาทางธุรกิจคือ “ที่นี่คือหุ่นส่วนของชีวิตคุณ”

สินค้า

–  ผักแช่แข็ง ผักแปรรูป

– ผักสด

– ผลไม้แช่แข็ง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02 1021 592 6

เว็บไซต์: www.greendelifoods.com


iFresh

วัตถุดิบอาหารราคาถูก

iFresh Delivery ให้บริการจัดส่งผักสด ส่งอาหารสด ส่งวัตถุดิบสำหรับอาหารทั้งของสด ของแห้ง และเครื่องปรุง แบบครบวงจร ที่นี่ยังให้มีกระบวนการตัดแต่ง และคัดแยกได้ตามความต้องการ จัดส่งทุกวันโดยรถบรรทุกห้องเย็นมาตรฐาน

สินค้า

– ผัก

– เนื้อหมู

– ของชำ

– ของแห้ง

– ผลไม้

– เครื่องปรุง

– พริกแกง

– เครื่องดื่ม

– คอฟฟี่เบรค

– อาหารคาว

ฯลฯ

ทำไมหลายธุรกิจจึงให้ที่นี่ส่งผักสด และแนะนำบอกต่อ

– iFresh ซื้อได้สะดวกทั้งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น iOS และ Android
– iFresh มีระบบการจัดการภายในโรงงานที่ทันสมัย มั่นใจทุกขั้นตอนถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
– iFresh อัพเดทราคาสินค้าตามตลาดค้าส่งทุกเช้า รู้ราคาก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
– iFresh มีระบบการคัดกรองสินค้าที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี
– iFresh ขายและบริการส่งของสดในราคาถูก
– iFresh ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตในองค์กร
– iFresh มีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในด้านสินค้าและบริการ
– iFresh ช่วยเหลือและแนะนำอย่างจริงใจ สื่อสารรวดเร็วผ่านช่องทางไลน์

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:064 935 7788

เว็บไซต์: www.ifreshdelivery.com

Kongrath
Kongrath

The inspiration about writing comes from hour and hour of constant work because I want to make contribution to the world.

Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
Logo