10 บริษัทตรวจสอบบัญชีในเชียงใหม่ เที่ยงตรง ฉับไว บริการดีเยี่ยม

นิติบุคคลทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี  โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากร  และกระทรวงพาณิชย์ หากคุณกำลังต้องการบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ เราได้รวมไว้ที่นี่แล้ว โดยต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีคือ
เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ดีที่สุดในเชียงใหม่

  1. ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบบัญชีอย่างดีเยี่ยม

บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ต้องมีความรู้ในด้านนี้อย่างดีเยี่ยม มีความละเอียดรอบคอบ เพื่องานที่ออกมาจะได้ไม่ผิดพลาด

  1. ผลงานสมกับราคา

แน่นอนว่าบริษัทตรวจสอบบัญชีในเชียงใหม่จะต้องมีค่าบริการที่แพงพอสมควร แต่ผลงานที่ออกมาต้องคุ้มค่าด้วย ไม่ใช้ถูกแต่ต้องแก้แล้วแก้อีก แบบนี้ก็ไม่น่าเลือก

10 บริษัทตรวจสอบบัญชีในเชียงใหม่ เที่ยงตรง ฉับไว บริการดีเยี่ยม

Sea and Hill  บริษัท ซี แอนด์ฮิลจำกัด

บริการตรวจสอบบัญชี

บริษัท ซี แอนด์ฮิลจำกัด (seaandhill ) มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการบัญชีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับพัฒนาคุณภาพงาน และทรัพยากรให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ปัจจุบัน บริษัท ซี แอนด์ฮิล จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 362/21,19 ในหมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล วัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ มีห้องอบรมสัมมนาที่ทันสมัย ห้องเก็บรักษาเอกสารของลูกค้าที่ปลอดภัย และห้องบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เป็นส่วนตัว มีบริการครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนก่อตั้งกิจการ , รับจัดทำบัญชีและภาษี , ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี BC Account สำหรับทุกธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้นระบบและการนำระบบขึ้นใช้งาน บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) บริการตรวจสอบบัญชี โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการทำธุรกิจอย่างมั่นใจ มั่นคง เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำธุรกิจ ไปพร้อมกับการให้บริการของเรา สำนักงานบัญชีคุณภาพ

บริษัท ซี แอนด์ฮิล จำกัด ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่พนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้

– ถูกต้อง (Accuracy) เป็นการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ซื่อสัตย์ (Honest) เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และส่วนราชการที่เกี่ยวกับการรักษาความลับตาม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

– ยุติธรรม (Just) เป็นการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา

– รวดเร็ว (Speedily) เป็นการบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาของลูกค้าและหน่วยงานราชการ

– ประหยัด (Economical) เป็นการมอบสิ่งที่ดี และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า

– พัฒนา (Development) เป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ

รางวัลที่ได้รับ

-ประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพการทำงาน ที่หน่วยงานราชการได้มอบให้ ซี แอนด์ฮิล

– ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง มอบใบรับรองบริษัทที่ปรึกษาประเภท A สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542

– กรมสรรพากร มอบใบรับรองสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ให้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549

– กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบใบรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ให้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีในเชียงใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:  053-306-070

เว็บไซต์:  www.seaandhill.co.th


T Account บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด

ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

บริษัท ทีแอคเคาท์ จำกัด (taccount )ให้บริการด้านบัญชีครบวงจร วางระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจและการจัดการ จัดเตรียมและยื่นแบบภาษี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน ฯลฯเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐาน ลูกค้ามีความพึงพอใจและเชื่อถือ ให้ความร่วมมือภาครัฐ ยืนหยัดในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่ให้บริการดังต่อไปนี้

-บริการจัดทำบัญชี ได้แก่ การจัดทำบัญชีรายเดือน/รายไตรมาส/รายปีการจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลทุกชนิดการจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

-บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน บริษัทการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน บริษัทการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

-บริการงานประกันสังคม บริการจดทะเบียนเป็นผู้ประกันตน บริการยื่นแบบประกันสังคมรายเดือน

-บริการวางระบบบัญชีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการวางระบบบัญชีและให้คำปรึกษาบัญชี

บริการขายและฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

-บริการเสริมอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ ที่ปรึกษาทางการเงิน เขียนโครงการเสนอสถาบันการเงิน/วิเคราะห์โครงการ วางแผนภาษีอากร ตรวจสอบบัญชีภายใน (Internal Audit)  ไปพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ติดต่อหน่วยงานราชการอื่นๆ จัดหาพนักงานบัญชี

วิสัยทัศน์

-เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐาน ลูกค้ามีความพึงพอใจและเชื่อถือ ให้ความร่วมมือภาครัฐ ยืนหยัดในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

-พัฒนาองค์กรสู่การเป็นสำนักงานบัญชีมาตรฐาน

-สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งด้านความรู้และทักษะในการทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพบัญชี

-เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงาน ลูกค้า ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและพนักงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทตรวจสอบบัญชีในเชียงใหม่ ได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 053-220-500

เว็บไซต์:  www.taccount.net


Phoenix Accounting Solution Co.,Ltd. บริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด

แนะนำตรวจสอบบัญชี

บริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด (Phoenix Accounting Solution Co.,Ltd.)จัดตั้งโดยทีมงานนักบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ เพื่อให้บริการงานทางด้านบัญชี ภาษีอากร การจดทะเบียนทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน การลดและควบคุมต้นทุนการผลิต และการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีบริษัท ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น จำกัด จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดยทีมงานนักบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ เพื่อให้บริการงานทางด้านบัญชี ภาษีอากร การจดทะเบียนทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่นี่มุ่งเน้นคุณภาพผลงานของการบริการ และสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าด้วยราคาที่เป็นธรรม

บริการจัดทำบัญชี (Accounting Service)

บริการจัดทำบัญชี ทั้งบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานทางการเงิน ปิดบัญชีทั้งรายเดือนและประจำปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารทางด้านภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากร และ เอกสารประกันสังคม ตามกฎหมายกำหนด

บริการวางระบบบัญชี (Accounting System Setup Service)

บริการออกแบบและกำหนดระบบบัญชี โดยการจัดทำรายการต่างๆ อันได้แก่ ออกแบบผังบัญชี , กำหนดรูปแบบของสมุดบัญชีต่างๆ , ออกแบบวงจรเอกสารและรูปแบบใบสำคัญต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฏหมายหรือมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

บริการตรวจสอบบัญชี (Auditing Service)

บริการตรวจสอบและรับรองบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองบัญชี ให้กับนิติบุคคลทุกประเภทที่ต้องนำส่งงบการเงินเพื่อเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร

บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration Service)

บริการจดทะเบียนต่างๆ ทั้งการจัดตั้งนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท รวมถึงบริการจดทะเบียนทางด้านภาษี อาทิเช่น จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร (Accounting & Tax Consulting Service)

บริการให้คำปรึกษาในการเสนอแนะกลยุทธ์และแนวทางการจัดการกับภาษี เพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ตามกรอบของกฎหมาย

บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost Reduction & Control System Consulting Service)

บริการให้คำปรึกษาโดยออกแบบกระบวนการและแนวทางในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อให้กิจการสามารถใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรต่างๆของกิจการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป็นอีกหนึ่งบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ ที่น่าสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 052 009 431

เว็บไซต์:  www.phoenixaccount.com


สำนักงาน บัญชีศุภราคอนซัลแตนท์ จำกัด

ตรวจสอบบัญชีมาตรฐาน

สำนักงาน บัญชีศุภราคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่บริการงานด้านบัญชี ภาษีอากรแบบครบวงจรตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ งานประกันสังคม ตลอดจนการเดินเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั่วไป ด้วยประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทีมงานที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี ที่สำคัญเราเน้นการบริการท่านด้วยงานที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรมพร้อมกับให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของท่านเรายินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ อย่างเช่น Express หรือ TR-Cloud เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมไปถึง Startup ต่างๆ และความสามารถในการออกบิล ใบเสร็จ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ฯลฯ โดย ไม่มีข้อจำกัดที่น่ารำคาญ ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักบัญชี และเรียนรู้ได้ง่ายแม้สำหรับผู้ไม่รู้บัญชี เมื่อดูจากแนวโน้มแล้ว ในไม่ช้าการให้บริการ ทำบัญชีก็คงจะเปลี่ยนไปให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์มากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายหลักของ รัฐบาลในการผลักดันให้เกิด “ประเทศไทย 4.0”

บริการของที่นี่

ด้านบริการ มุ่งเน้นการบริการด้วยใจ สร้างความเป็นกันเองกับลูกค้ามาใช้บริการ สร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานกับลูกค้า โดยมีการจัดบุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะความเชี่ยวชาญในการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ถูกต้องและมีประสิทธิภาพการทำงานทีดี เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน

ด้านการตลาด

เน้นการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยการใช้หลักการบริการลูกค้าด้วยใจ สร้างความเป็นกันเอง สร้างความเชื่อมั่นต่อผลงานในการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงการทำงานความรับผิดชอบในระบบงานและมาตรฐานการทำงานของสำนักงาน ว่ามีระบบและมาตรฐานที่ถูกต้อง

หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม

การรับงานทุกครั้งจะต้องคำนึงถึงลักษณะของธุรกิจของผู้ประกอบการเอกสารบัญชีและความยุ่งยากในการทำบัญชีและสภาพของผู้ประกอบการเป็นหลักเกณฑ์ในการคิดคำนาณอัตราค่าบริการทุกครั้ง

บริษัท ศุภราคอนซัลแตนท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านบัญชีอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

สนใจสอบถามรายละเอียดบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ ได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 053 244 836

เว็บไซต์:  suparaconsult.com


สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส.

คุณภาพตรวจสอบบัญชี

บัญชีถือว่าเป็นหัวใจหลักของธุรกิจก็ว่าได้ ซึ่งธุรกิจทุกแห่งต้องมีระบบบัญชีที่ดี ต้องมีการจัดทำบัญชีเพื่อคอยตรวจสอบสภาพกิจการ และรายงานผลการดำเนินงานให้เจ้าของกิจการได้รับรู้ ในการทำบัญชีนั้น ถ้าธุรกิจขนาดใหญ่ ก็มักจะมีฝ่ายบัญชีหรือมีการจ้างพนักงานบัญชีประจำ แต่หากเป็นบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ก็จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี เพราะไม่คุ้มที่จะตั้งฝ่ายบัญชีเอง เมื่อเทียบกับการเลือกที่จะใช้สำนักงานบัญชี

ดังนั้นการเลือกสำนักงานบัญชี ต้องเริ่มจากตัวท่านเองก่อนว่า ท่านต้องรู้ว่ากิจการต้องการอะไรจากสำนักงานบัญชีแห่งนั้นบ้าง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ว่า สำนักงานบัญชีที่ท่านเลือกให้ทำงานนั้น ได้จัดทำบัญชีอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไร

บริการจัดทำบัญชี

บริการรับจัดทำบัญชีให้แก่ บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด กิจการร้านค้า คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดทำและนำส่งแบบ ภ.ง.ด.1,3,53 แบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50 แบบนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน พร้อมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ประจำปี และยื่นแบบแสดงรายการต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด

บริการตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน และเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี โดยตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามแนวทางและวิธีการตรวจสอบที่กรมสรรพากรกำหนด

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

โทร : 081 179 4141

เว็บไซต์ :www.tns-acc.com

Viccayatron บริษัท วิชยาธร การบัญชี จำกัด

ต้องการตรวจสอบบัญชี

ระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน  และถูกต้องตามหลักการบัญชีทั่วไปรวมถึงระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยนักบัญชีที่มีประสบการณ์  ในการจัดวางระบบและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ บริษัท วิชยาธร จำกัด  (viccayatron ) ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยป้องกัน  และแก้ไขปัญหาดังกล่าว  เนื่องจากทางบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้  ความชำนาญในการจัดทำบัญชี  การวางระบบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี  ซึ่งมีประสบการณ์นานนับสิบปี  เพื่อให้บริการทุกท่านในราคายุติธรรม

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

-บริการรับทำบัญชี

-บริการตรวจสอบบัญชี

-บริการให้คำแนะนำปรึกษาบัญชี

-บริการให้คำแนะนำปรึกษาภาษีอากร

-ทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร

-วางระบบบัญชี

-วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ

-ตรวจสอบบัญชีภายใน &ภายนอก

-วางแผนภาษีอากร

-จัดทำและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท

-ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร

-ชี้แจงเจ้าหน้าที่เมื่อถูกตรวจสอบบัญชีอากร

-ขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

-จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

งานด้านกฎหมายและที่ปรึกษาปัญหาธุรกิจ

-จดทะเบียนตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์

-จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายการค้า

-ขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานชาวต่างประเทศขอ/ต่อวีซ่า แบบ 1 ปี

-จดทะเบียนเลิก &ชำระบัญชี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

-ขอใบอนุญาตโรงงานบัตรเจ้าของหรือผู้จัดการ (ส่งออก)

-ขอใบอนุญาตอาหารและยาขอใบอนุญาตสรรพาสามิตร

-งานนิติกรรมสัญญาทุกประเภท

สนใจสอบถามรายละเอียดบริษัทตรวจสอบบัญชีในเชียงใหม่เพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 053 890 351

เว็บไซต์:  www.viccayatron.com


Chaipat บริษัท สำนักงานบัญชีชัยพัฒน์ จำกัด

ตรวจสอบบัญชีราคาถูก

บริษัท สำนักงานบัญชีชัยพัฒน์ จำกัด (chaipat )ได้จัดตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการบัญชีและการบริการธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

-ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจแบะพัฒนาบุคลากรในเขตภาคเหนือ

-ยกระดับวิชาชีพบัญชีให้ได้มาตรฐาน ถูกต้อง เที่ยงตรง สามารถให้ข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ให้บริการที่ดีเยี่ยม ในราคายุติธรรม

บริการด้านการรับทำบัญชี

ทำหน้าที่ดูแลการบัญชีบันทึกบัญชีของกิจการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตามหลักฐานและเอกสารที่ลูกค้ามอบให้โดยบริษัทฯ มีบริการวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน สำหรับลูกค้าใช้เป็นเครื่องมือบริหารธุรกิจให้ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันนำส่งรายงานทางการเงินเดือนละ 1 ครั้งยิ่นแบบแสดงรายงานการเสียภาษีทุกประเภท

บริการรับจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ

บริการรับจดทะเบียนนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิเช่น จัดตั้ง เพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขคณะกรรมการ และเลิกกิจการเป็นต้น

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT)

ตรวจสอบงบการเงินประจำปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปตรวจสอบงบการเงินเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการซื้อกิจการ ร่วมลงทุน หรือขอสินเชื่อสอบทานประมาณการทางการเงิน (BUDGETTING)

บริการด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการบริหาร หรือสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและรัดกุม

บริการด้านให้คำปรึกษาถึงความเป็นไปได้ ในการลงทุนและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ

บริการด้านกฎหมาย โดยทนายความผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

เบอร์โทร: 053 247 524

เว็บไซต์:  www.pattanasin.com


ALP CONSULTANTCY Co.,Ltd. บริษัท เอแอลพี คอนซัลแต๊นท์ซี่ จำกัด

ความรู้ตรวจสอบบัญชี

สำนักงานเทพนาคินการบัญชีและกฎหมาย ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท เอแอลพี คอนซัลแต๊นท์ซี่ จำกัด (ALP CONSULTANTCY Co.,Ltd.) เป็นคณะบุคคลที่มีความชำนาญด้าน งานบัญชีสำหรับกิจการ SME ให้บริการด้านที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ และงานอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงงานบริการด้านนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร รับว่าความและดูแลคดีความด้วยทีมทนายมืออาชีพ ทั่วราชอาณาจักร สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่ 87/1 หมู่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทำให้เรามีความชำนาญเป็นพิเศษในธุรกิจ SME และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การดำเนินคดีปกครอง คดีธุรกิจ และนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ และปัจจุบันเราได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริการงานบัญชีของลูกค้า “ง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก” พร้อมทั้งทีมงานมืออาชีพที่จะคอยให้การดูแลลูกค้าของเราอย่างถูกต้อง ตรงจุด แบบครบวงจรนับตั้งแต่การเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักการทางกฎหมาย และช่วยให้คำปรึกษา, การรับจัดทำบัญชี และการยื่นแบบภาษีอากร, การให้บริการและจำหน่ายโปรแกรมทางบัญชีที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ในโลกปัจจุบัน, บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้นระบบ การวางระบบงาน ระบบบัญชี และธุรกิจ รวมถึงการ Coaching ก่อนการนำระบบขึ้นใช้งาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี ธุรกิจ และของเรา

ตรวจสอบและรับรองบัญชี

ทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA’s) ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่ธุรกิจ เพื่อช่วยชี้จุดเสี่ยงจากระบบควบคุมภายในและการบันทึกข้อมูลทางการเงิน ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างระดับความเชื่อมั่นอันสูงสุดให้แก่ฝ่ายบริหาร

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 088 258 1790

เว็บไซต์:   www.thaiaccandlaw.com


King Account สำนักงานคิงส์กาณบัญชี เชียงใหม่

ไว้วางใจตรวจสอบบัญชี

คิงส์กาณบัญชีเชียงใหม่ เป็นบริษัทรับจัดทำบัญชีเชียงใหม่ รับวางระบบบัญชี วางระบบบริหารการจัดการบัญชี ให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น รับทำบัญชีบริษัท บัญชีสำนักงาน หรือบัญชีของหน่วยงานต่างๆ คิงส์กาณบัญชีเชียงใหม่บริการแก่ลูกค้าด้วยใจซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในงานสูง มีความเป็นมืออาชีพสูง รวมถึงมีบุคลากรที่มีความรู้และคุณภาพ บริการด้วยใจแบบตรงไปตรงมา ยินดีให้บริการ

บริการ

รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทุกประเภท, บริการจัดทำบัญชีเชียงใหม่, งานทะเบียนพาณิชย์ของธุรกิจ, งานวางแผนภาษีของธุรกิจเชียงใหม่, ตรวจสอบงบการเงิน เชียงใหม่, รับปริกษาทางด้านภาษีอากร (ตามหลักประมวลรัษฎากร), รับยื่นและจัดทำแบบภาษีตามประเภทธุรกิจ, ภาษีต่างๆ ปิดงบการเงิน, ตรวจสอบงบดุลให้ลูกค้า, บริการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี, บริการด้านภาษีอากรเชียงใหม่, บริการจัดทำภาษีอากร, วางระบบภาษีเชียงใหม่, เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร, บริการจดทะเบียนธุรกิจ ให้ทั้งบุคคลธรรมดา ภาครัฐ และเอกชน

สำหรับท่านที่ต้องการบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 082 202 0008

เว็บไซต์:  king-account.yellowpages.co.th


PRAPAWAN ACCOUNTANCY สำนักงานบัญชี ประภาวัลย์งานบัญชี

ชำนาญตรวจสอบบัญชี

ประภาวัลย์งานบัญชี

-รับทำบัญชีทุกประเภทธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มมีคอนโดมิเนียมแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่

-จำหน่ายโปรแกรมบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานสะดวกและง่ายมากๆ

-รับวางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และให้คำปรึกษา/ฝึกอบรมด้านบัญชีภาษีอากร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีอากร

แนวทางการให้บริการทำบัญชีให้แก่บริษัท มีดังนี้คือ

-วางระบบบัญชี ให้แก่บริษัท

-วางแผนภาษีอากร ให้แก่บริษัท

-ทางสำนักงานจะเข้ามาสอนงานแก่พนักงานของท่าน ในการทำงานด้านเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบที่ได้วางไว้

-จัดทำรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ และนำส่ง ภ.พ.30 สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน

-จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1 ก สำหรับการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

-จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีและการนำส่ง สำหรับรายการจ้างทำของและอื่นๆ ของบริษัท

-จัดทำและนำส่งแบบ ส.ป.ส.1-10 สำหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมถึงการแจ้งเข้างานและออกงานของพนักงาน

-บันทึกรายการบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล และสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน

-จัดทำประมาณการกำไร(ขาดทุน)ครึ่งปี เพื่อนำส่งแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับภาษีครึ่งปี ต่อกรมสรรพากร

-จัดทำงบการเงินประจำปี คือ งบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน ของบริษัท เพื่อนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งแบบ ภ.ง.ด.50 ต่อกรมสรรพากร

-ให้คำปรึกษาในเรื่องบัญชี และภาษีอากร แก่บริษัท

แนวทางการให้บริการทำบัญชีแก่นิติบุคคลอื่น  มีดังนี้คือ

-วางระบบบัญชี ให้แก่นิติบุคคลฯ

-ทางสำนักงานจะเข้ามาสอนงานแก่พนักงานของท่าน ในการทำงานด้านเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบที่ได้วางไว้

-จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1 ก สำหรับการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

-จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีและการนำส่ง สำหรับรายการจ้างทำของและอื่นๆ ของนิติบุคคลฯ

-จัดทำและนำส่งแบบ ส.ป.ส.1-10 สำหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมถึงการแจ้งเข้างานและออกงานของพนักงาน

-บันทึกรายการบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล และสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน

-ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของการนำเงินรายได้ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี

-ตรวจสอบความถูกต้อง ของการจ่ายเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี

-จัดทำงบการเงินประจำปี คือ งบรายได้- รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของนิติบุคคลฯ

-ให้คำปรึกษาในเรื่องบัญชี และภาษีอากร แก่นิติบุคคลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ดีที่สุดในเชียงใหม่เพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 053 122 159

เว็บไซต์:  www.thaitaxaccount.com

Kongrath
Kongrath

The inspiration about writing comes from hour and hour of constant work because I want to make contribution to the world.

Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
Logo