10 บริษัทพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ที่โดดเด่น น่าสนใจ 2024

การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ หรือที่เรียกว่า Software Development Life Cycle (SDLC) หมายถึง โครงร่างหรือแนวทาง วิธีการ ที่ใช้ทำความเข้าใจและเพื่อใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือซอฟต์แวร์ให้สำเร็จ โดยอาจจะเป็นการซื้อหรือจ้างทำการพัฒนาเองก็ได้การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ มาประกอบกัน

 1. การกำหนดปัญหา (Problem Definition) หรือ การเลือกสิ่งที่จะนำมาพัฒนา

ระบบงาน(Project Identification and Selection) นับว่าเป็นขั้นตอนแรกในวงจรของการพัฒนา ขั้นตอนนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ จากการประชุมของฝ่ายบริหาร เพื่อที่จะค้นหาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 1. การวิเคราะห์ปัญหา(Analysis) เมื่อ ผ่านขั้นตอนการการกำหนด หรือ เลือกโครงการที่จะทำ

การพัฒนาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องนำเอาสิ่งที่ได้จากขั้นตอนแรกมาทำการวิเคระห์ โดยนักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำการ วิเคราะห์ระบบ ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก และไม่ควรทำอย่างรีบเร่ง เนื่องจากโครงการพัฒนาจำนวนมากที่ประสปความล้มเหลวเพราะการวิเคราะห์ และออกแบบที่ไม่ถูกต้อง

 1. การออกแบบ(Design) จะเป็นการนำเอาสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ มาออกแบบเป็นระบบงาน

สำหรับการพัฒนาในขั้นตอนถัดไป เช่น การออกแบบ Form , Report, Dialoques, Interface, Files & Database, Program & Process design เป็นต้น

 1. การพัฒนาระบบงาน(Development) หรือ การสร้างระบบงานจริง ขั้นตอนนี้จะเป็น

ขั้นตอนที่นำเอาสิ่งที่ได้จากการออกแบบระบบมาทำการ Coding หรือ สร้างตัวระบบงานขึ้นมาใช้งานจริง ผู้ที่มีบทบาทสูงในขั้นตอนนี้คือ Programmer

 1. การทดสอบ(Testing) การทดสอบระบบจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานที่

ถูกสร้างขึ้นมาว่าตรง ตามกับความต้องการจริงๆ หรือไม่ การ Test จะมีด้วยกัน หลายระดับ กล่าวคือ

 • การทดสอบในระดับ Module หรือ Unit test เป็นการทดสอบการทำงานโดยแยกเป็นส่วนย่อยๆ ในแต่ละ module
 • การทดสอบ Integrate test จะนำเอา module ย่อยๆ มาทำการทดสอบการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน
 • System test การทดสอบโดยนำเอาโปรแกรมย่อยมาทดสอบการทำงานร่วมกันทั้งระบบ
 • Acceptance test เป็นการทดสอบขั้นสุดท้าย โดย user (มี 2 ระดับ Alfa testing using simulated data, Beta testing using real data)
 1. การติดตั้ง(Deployment) Direct installation, Parallel Installation, Single location installation, Phased installation
 2. การบำรุงรักษา(Maintenance) Obtain Maintenance Request, Transforming Request into Change, Designing Change, Implementing Change

(ขอบคุณข้อมูลจากวิกิตำรา th.wikibooks.org)

10 บริษัทพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ที่โดดเด่น น่าสนใจ 2024

Yip In Tsoi

บริการซอฟต์แวร์

ธุรกิจของยิบอินซอยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นจากการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โดยมีสำนักงานอยู่ทางภาคใต้ของ

ประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2469 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด และย้ายสำนักงานมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปีพ.ศ. 2473 บริษัทได้เริ่มทำธุรกิจค้าแร่ จัดจำหน่ายอุปกรณ์การทำเหมืองแร่ พร้อมทั้งขยายกิจการด้วยการทำเหมืองแร่ต่าง ๆ ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจการค้าออกไปอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านการธนาคาร และการลงทุนด้านอุตสาหกรรมร่วมกับหุ้นส่วนบริษัทต่างชาติ และบริษัทคนไทยอีกหลายราย

            เป็นเวลามากกว่า 50 ปี ที่บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information Technology) ในประเทศไทย ความสำเร็จของเราเกิดขึ้นจากพนักงานที่มีความชำนาญแบบมืออาชีพด้านไอทีมากกว่า 350 คน ซึ่งทุ่มเทและอุทิศการทำงานอย่างหนักและอุทิศการทำงานอย่างหนักในการพัฒนาติดตั้งและส่งมอบระบบงานระดับมาตรฐานสากล ให้กับโครงการใหญ่ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายโครงการ

            บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ แต่เป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา บริการซ่อมบำรุงระบบงานเครือข่าย อุปกรณ์ดังกล่าวและความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีคุณภาพระดับสากล ทำให้เราสามารถนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้

ติดต่อ

Tel: 02 353 8600

Email: info@yipintsoi.com

website: www.yipintsoi.com


บริษัท อินเตอร์ เซตฯ

พัฒนาซอฟต์แวร์

บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการฝึกอบรมด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรมในยุคนั้นได้แก่ ภาษาซี ปาสคาล วิสชัวเบสิก (Microsoft Visual Basic) และโปรแกรมออฟฟิสทั่วไป ตั้งแต่การใช้งาน Windows พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Word ,Excel ,PowerPoint ,Access เป็นต้น โดยได้รับความไว้วางใจให้จัดการอบรมให้แก่ข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานของรัฐอีกหลายหน่วยงานปัจจุบัน  ธุรกิจของบริษัท ได้เน้นการบริการแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในฐานะบริษัทที่ปรึกษาที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS)  ระดับองค์กร (Enterprise Solution) อย่างครบวงจร ซึ่งสามารถให้บริการทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการจำลอง 

ด้วยประสบการณ์การทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของทีมงานที่มากกว่า 10 ปี ทำให้หลักการทำงานของ บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสนอในการบริการและเสนอในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีที่ประยุกต์กับประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ที่สร้างสมมา

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้ยกระดับมาตรฐานงาน และกระบวนการพัฒนาระบบภายในองค์กร ด้วยการดำเนินการจนได้รับรองมาตรฐาน CMMI 1 (Capability Maturity Model Integration) ในระดับที่ 3 (CMMI Level 3) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัท อินเตอร์ เซตฯ มากยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการบริการของเรา

Tel : 02 513 7025 6

Email : hr.interset@gmail.com

website : www.interset.co.th

บลูวินด์ โซลูชั่น

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เงินเดือน

บริษัท บลูวินด์ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป้าหมายหลักของบลูวินด์ โซลูชั่น คือ

การเป็นแรงขับเคลื่อนในการผลิตผลงาน และส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปพัฒนาบริษัท องค์กร ของท่านให้ประสบความสำเร็จ และก้าวไปด้วยกัน ดั่งสโลแกนของเราที่ว่า ‘เราเป็นดั่งลม ท่านเป็นดั่งปีก’ และเราจะคอยผลักดันปีกของท่าน บริษัทของเราเป็นที่รวบรวมโปรแกรมเมอร์มือหนึ่งในเมืองไทย ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี บลูวินด์ โซลูชั่น ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ จากหลายประเทศทั่วโลก

เราเชื่อว่า เราสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ในสายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี หาก

บริษัท หรือองค์กรของท่านติดปัญหา หรือพบเจออุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ลองมาปรึกษาเราสิครับ

Tel. 02 102 0350 , 095 857 8599

Email : sales@bluewindsolution.com

website: www.bluewindsolution.com


MFEC

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หน้าที่

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2540 เพื่อประกอบธุรกิจบริการให้

คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบริษัทวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่

เอ็ม เอฟ อี ซี เป็นบริษัทด้านไอที ที่ก้าวมาเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและพัฒนา

ระบบเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดในประเทศ บริษัทมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม, สถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมการผลิต, รัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภค และบริการทางการแพทย์ ขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจและบริหารองค์กร โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เน้นการพัฒนาโซลูชั่นจากประสบการณ์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

เอ็ม เอฟ อี ซีฯ ได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นนำระดับโลกมาโดยตลอด โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมาตรฐานของสินค้า และบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก พร้อมทั้งพัฒนางานด้วยมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ CMMI, ITIL และอื่นๆ ด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายในฐานะ ‘ที่ปรึกษาและเพื่อนคู่คิด’ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมและส่งเสริมศักยภาพการแข่ง ขันขององค์กรลูกค้า ด้วยปณิธานบริษัทคือ “ลูกค้าเสมือนหุ้นส่วน” และก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ด้วยมาตรฐานบริการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ปัจจุบันได้ควบรวม กิจการกับ 3 บริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับแนวหน้า

ของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ซอฟต์สแควร์ กรุ๊ป, บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด และบริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในนาม MFEC GROUP เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง รองรับการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก และก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้าน

อุตสาหกรรม Software และ IT Services ของประเทศไทย ทำให้ปัจจุบันมีพนักงานรวมบริษัทในเครือ 7 บริษัททั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสูง และกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 700 บริษัท

Tel.02 821 7999

website: www.mfec.co.th


อาร์คาเดีย ซอฟท์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังๆ

เริ่มแรก บริษัท อาร์คาเดีย ซอฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทำธุรกิจที่เน้นจำหน่ายระบบการนำเข้าและ

ส่งออก (HarborWrite) แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาแพ็คเกจซอฟต์แวร์เพิ่มเติม อันได้แก่ ระบบควบคุมการขายและคลังสินค้า (APSS-1) ระบบควบคุมการลดหย่อนภาษีนำเข้า (รองรับ BOI) เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทต่างประเทศที่ดำเนินในประเทศไทยดีขึ้น

            อาร์คาเดีย ซอฟท์ ได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับการบริการเกี่ยวกับแพ็คเกจซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทต่างชาติที่ดำเนินการในประเทศไทย โดยเฉพาะระบบการนำเข้าส่งออก (HaborWrite) ที่มีลูกค้าใช้บริการทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ สามารถไว้วางใจได้ว่าระบบการนำเข้าและส่งออก (HaborWrite) จะสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้ได้อย่างแน่นอน

            นอกจากธุรกิจด้านแพ็คเกจซอฟต์แวร์แล้ว บริษัท อาร์คาเดีย ยังดำเนินงานด้าน Solution อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง Call Center ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่บริษัทผลิตรถยนต์ นอกจากนี้ยังดำเนินงานด้าน Offshore จากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

Tel. tel:02 634 1740 3

Email:  arcadia-thailand@arcadia-soft.co.th

website: www.arcadia-soft.co.th


Zenalyse

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ android

บริษัทฯ รับพัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้เข้ากับฟังค์ชั่นและความต้องการของลูกค้าที่ซับซ้อน ต่างกันไปตามการทำงานของแต่ล่ะองค์กร และง่ายต่อการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและทันยุคทันสมัยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น 

เราเร่งพัฒนาระบบเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งการออกแบบซอฟต์แวร์และพัฒนาระบบ

เราจะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าโดยจะมีการปรึกษาหารือรวบรวมความต้องการต่างๆ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม อาทิเช่น Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle และเครื่องมือการออกแบบและการเขียนโปรแกรมภาษาเช่น Visual Basic, Delphi และ C # นอกจากนี้เรายังมาประยุกต์ใช้การวางแผนโครงการและการพัฒนารวมไปถึง:

 1. การออกแบบและข้อกำหนดประเด็น
 2. การออกแบบฐานข้อมูลและทฤษฎี
 3. หลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
 4. UML และรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์เชิงวัตถุและการออกแบบ
 5. การใช้ประโยชน์ Microsoft SQL Server, MySQL, และ Oracle
 6. ความแตกต่างของการดำเนินงานในระดับระหว่างฐานข้อมูลต่างๆ
 7. การพัฒนาฐานข้อมูล
 8. การบริหารและการสร้างแบบจำลองเครื่องมือ

Tel: 02 158 7338 9
Email:    sales@zenalyse.co.th

website: www.zenalyse.co.th


K Software

พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

บริษัท เค-ซอฟท์แวร์ จำกัด เริ่มก่อตั้ง จากกลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟท์แวร์

ทางด้านโลจิสติกส์, e-Business และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านระเบียบพิธีการนำเข้าส่งออกมานานนับสิบปี เนื่องจากในปัจจุบันซอฟท์แวร์ทางด้านโลจิสติกส์และซอฟท์แวร์ทางด้านงานศุลกากรมี มากมายในตลาด แต่ไม่สามารถสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเมื่อมี ปัญหาการใช้งานซอฟท์แวร์ไม่ทันท่วงที ประกอบกับกรมศุลกากรเองมีการพัฒนาระบบงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ อีกทั้งเทคโนโลยีของโลกในยุคปัจจุบันก็พัฒนาไปเร็วมาก ลูกค้าไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ทำให้ลูกค้าประสบปัญหา ต้นทุนในการบริหารงานที่สูงขึ้น

ทางบริษัท เค-ซอฟท์แวร์ จึงมีแนวความคิดและความตั้งใจจริงที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาซอฟท์

แวร์์ที่มี ความสะดวก ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย และการให้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ ลูกค้าได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ทันเวลาทันเหตุการณ์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ลดต้นทุนการบริหาร และลดเวลาในการทำงานของลูกค้า

Tel:02 722 9564 6

E-Mail:   info@k-software.co.th

website: www.k-software.co.th


Software One

การ พัฒนา ซอฟต์แวร์ แบบ ดั้งเดิม

SoftwareONE จะช่วยลูกค้าจัดการซอฟต์แวร์ของคุณอย่างรอบด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดความซับซ้อน ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงสำหรับลูกค้าในขณะที่เพิ่มความยืดหยุ่นของไอที ในการปรับการเปลี่ยนแปลงให้ตรงความต้องการทางธุรกิจ ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซอฟแวร์บริหารการลงทุน (SPM) การบริการที่ทครอบคลุมรอบด้านของซอฟต์แวร์นี้ยังมีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยแปลความต้องการทางธุรกิจเป็นกลยุทธ์ซอฟต์แวร์
 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ และสิทธิ์การใช้งานของซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
 • การจัดการความต้องการของคุณ การใช้ประโยชน์ และการปรับใช้ ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญา

สำนักงานใหญ่ใน Stans สวิตเซอร์แลนด์ มีสำนักงานย้อยในอีก 82 ประเทศทั่วโลก ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี่อีกกว่า 3000 คน ของเราจะช่วยลูกค้าจัดการกับซอฟต์แวร์ของพวกคุณ จากความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และพันธมิตรร่วมค้าของเรา  เช่น Microsoft, Adobe, IBM, VMware, Oracle, Citrix, Symantec, McAfee และหลายเพิ่มเติม

Tel.02 105 0410 
Email:     info.th@softwareone.com

website: www.softwareone.com


Icon Framework

การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และให้บริการผลิตภัณฑ์โปรแกรม

สำเร็จรูป ICON CRM (Customer Relationship Management) โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบพัฒนา Software CRM กว่า 20 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ที่เราจะเป็นผู้นำ ทางด้านโปรแกรม CRM ให้ครอบคลุมทุกส่วนการทำงาน ในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันหากพูดถึง CRM – Real Estate Management ไอคอน เฟรมเวิร์คได้ก้าวขึ้นสู่ อันดับ 1 ของประเทศไทย ฐานลูกค้าที่เรามี เป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จ ICON REM (CRM for Real Estate Management)

            นอกจากนี้แล้ว ไอคอน เฟรมเวิร์คยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ ICON CRM (Customer Relationship Management) ให้ครอบคลุมทุกส่วนการทำงาน ในทุกธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ICON REM (CRM – Real Estate Management) ให้รองรับการดำเนินธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เป็นไปอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ส่วน ขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาค โดยเน้นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาศักยภาพในด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ICON FRAMEWORK ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

Tel: 02 582 8272

Email:    info@iconframework.com

website: www.iconrem.com


Freewill Solutions

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ผู้พัฒนาซอฟแวร์ สำหรับลูกค้าตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจประกันภัย มีฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ มีสาขาให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ, ขอนแก่น และประเทศเวียดนาม ให้บริการด้าน

 • Securities Solutions ให้บริการระบบซอฟแวร์ด้านความปลอดภัย สำหรับลูกค้ากลุ่ม

ธุรกิจหลักทรัพย์ และที่เกี่ยวข้อง ให้บริการมากว่า 10 ปี และครองส่วนแบ่งของตลาดกลุ่มลูกค้าดังกล่าวกว่า 70% ในไทย

 • Business and Technology Consulting Services ให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจ และ

ซอฟแวร์สำหรับการจัดการองค์กรทั้งขนาดใหญ่ และขนาดย่อม เช่น ระบบ SAP, PeopleSoft, Sunfish HR เป็นต้น

 • Insurance Solutions ให้บริการระบบซอฟแวร์ สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจประกันภัย และที่

เกี่ยวข้อง

Tel:02 679 8556 
website: www.freewillsolutions.com

Kongrath
Kongrath

The inspiration about writing comes from hour and hour of constant work because I want to make contribution to the world.

Top Best Brand สุดยอดแบรนด์ที่ดีที่สุด
Logo